යන 500 ට අලුත් 500ක් එයි!

busශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ 500 ක් පමණ වසරකට ධාවනයෙන් ඉවත් වේ. නියමිත ආයු කාලය ඉක්මවීම සහ අනතුරුවලට ලක්වීම හේතුවෙන් මෙසේ බස්රථ ධාවනයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

මෙම ඉවත්කරනු ලබන බස් රථ වෙනුවට නව බස්රථ මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙන අතර උස් පිටුපස ඇන්ද සහිත ආසන 50-54 නව බස්රථ 400 ක් සහ ග්‍රාමීය මගී සේවාවන් සඳහා යෙදවීම වෙනුවෙන් ආසන 32-35 නව බස්රථ 100 ක් මිලදී ගැනීමට ඒ අනුව කටයුතු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ධාවන කාල සටහන අනුව මගී සේවා සපුරාලීම සඳහා බස් රථ 7,257 ක් අවශ්‍ය වේ. නමුත් බස්රථ 6000 ක් පමණක් ධාවනය කළ හැකි තත්වයේ පසුවෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.