යුරෝපා මාළු තහනම ඉවත් කරවා ගැනීමට ලංකාවේ උපන් යුරෝපා මන්ත්‍රී මැදිහත් වෙයි

 

නිරන්ජන් දේවාදිත්‍ය
. නිරන්ජන් දේවාදිත්‍ය

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.