රාජපෂ විරෝධය විරිදුවෙන් -තොරන් විස්තරය

thoranwww

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුකරණය ට විරිදුවෙන් නැගෙන විරෝධය

[vsw id=”/fCQKoliswn0?list=UUmiI_0OfQzVIAVLf4wKMb6Q” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.