රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් පත් කෙර්

Mangala Samaraweeraරාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානියා වශයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පත් කර තිබේ. අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා එහි කටයුතු කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනියේ නව සභාපතිනිය ලෙස ඉනෝකා සත්‍යංගනී මහත්මිය පත් කර තිබේ. තිලකා ජයසුන්දර මහත්මිය ITN හි සභාපති ලෙස පත් කර තිබේ. සැලසිනේ සභාපතිනිය ලෙස උමා රාජමන්ත්‍රී මහත්මිය පත්කර ඇත.

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස සිද්ධික් මොහොමඩ් ෆාරුක් මහතා තවදුරටත් ක්‍රියාකරනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.