රුපියල් 5000කින් පඩි ඉහළට

 

DSC_5691

රජයේ සේවයකන්ගේ වැටුප් පෙබරවාරි මාසයේ සිට රුපියල් 5000කින් ඉහල දැමීමට නව රජයේ අතුරු අය වැය මගින් යෝජනා කරයි.

තවත් රුපියල් 5000ක් ජූනි මාසයේ සිට වැඩි කිරීමටද යෝජනා කර ඇත.

බඩු මිළ පහතට

සීනි කිලෝවක්   රුපියල් දහයකින් අඩු කෙරේ.

කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුව රුපියල් 61කින් අඩු කෙරේ.

සස්ටජන් කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400ක මිල රුපියල් සියයකින් අඩු කෙරේ.

තිරිඟුපිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 12.50කින් අඩු කෙරේ. ඒ අනුව පාංගෙඩියක මිල රුපියල් හයකින් පමණ අඩු වනු ඇත.

මුංඇට කිලෝව රුපියල් 40කින් අඩු වනු ඇත.

හාල්මැස්සන් කිලෝව රුපියල් 15කින් අඩු වෙයි.

ටිංමාළු බද්ද රුපියල් 52ක්න් අඩු කෙරේ.

කොත්තමල්ලි මිල රුපියල් 150 අඩු කෙරේ.

උම්මබලකඩ රුපියල් 200කින් අඩු කෙරේ.

කුඩු නොකරන ලද කහ රුපියල් සියයකින් අඩු කෙරේ.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට කිලෝ 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 300කින් අඩු කෙරේ.

 

6%

අධ්‍යාපනයට සියයට අටක් වෙන් කරන බව මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක කියයි.

කැබිනට් ඇමැති මණ්ඩලය

පැවැති රජයේ 72ක් වූ කැබිනට් ඇමැති මණ්ඩලය මෙම රජය 32 දක්වා අඩු කිරීමෙන් රුපියල් මිලියන 2500ක් ඉතිරි වන බව මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා කියයි.

කැසිනෝ

කැසිනෝ ව්‍යාපාරිකයන්ට එක්වරක් පමණක් ගන්නා රුපියල් සිය කෝටියක බද්දක් අය කෙරේ.

මත්පැන් හා තෑබෑරුම් වෙනුවෙන් රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දහසක එක් වරක් පමණා ගන්නා බද්දක් අය කෙරේ.

විවාහ ලියාපදිචි කිරීමේ ගාස්තු රුපියල් 4000 කින් අඩු කෙරේ.

මධ්‍යස්ථාන පහකට වඩා තිබේනම් ක්‍රීඩා සඳහා වෙන් වූ නාලිකාවලට රුපියල් මිලියන 1000ක බද්දක් එක් වරක් පමණක් කරේ.

ජංගම දුරකතන සමාගම් මගින් රජයට ගෙවූ සියයට 25 බද්ද පාරිබෝගිකයාගෙන් අය නොකළ යුතුය.

මහපොල දීමනාව

 සරසවි සිසුන් සඳහා මහපොල දීමනාව රුපියල් 5000ක් දක්වා ඉහල දැමීමට රජය යෝජනා කරයි.
මිහින් ලංකා සහ ශ‍්‍රී ලන්කන් 

දිගින් දිගටම ලබන පාඩු හේතුවෙන් මිහින් ලංකා සහ ශ‍්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවා ඒකාබද්ද කිරීමට රජය අතුරු අයවැය මගින් යෝජනා කරයි.

විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම

විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 1000 දක්වා පහත දැමීමට රජය අතුරු අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.