රූපලාවන්‍ය සමග එන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්

රුපලාවන්‍ය  සමග එන සැඟවුන අනතුරක් වන්නේ සැඟවුන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ය.ඔබේ ගත පුරා බැක්ටීරියා සහ දිලීර වපුරා නොගැනීමට ප්‍රවේශම් වන්න.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.