ලංකාවේ සංහිදියාවට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 31 ක්

ලංකාවේ සංහිදියා ක්‍රියාදාමයට හා දුෂණ අක්‍රමිකතා අවම කිරීමට ඩොලර් මිලියන 31 ක් මුල්‍යාධාර වශයෙන් ලබා දීමට ඇමරිකානු රජය යෝජනා කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!