“ලක් විජය බලාගාරය අක්‍රීයයි විදුලිය අරපරිස්සමෙන් භාවිත කරන්න”

timthumbලං.වී.ම.

ලක්විජය බලාගාරය තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් මේ වන විට ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මෙගා වොට් 700ක ධාරිතාවක් නොලැබී යන බව විදුලි බල සාමන්යධිකාරි එම්.සී වික්‍රමසේකර ප්‍රකාශ කර සිටි.

එතුමන් තව දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තත්වය යථා තත්වයට පත්වීමට දින 02 ක් පමණ ගතවෙනු ඇති බවත් එම නිසා මෙම දින දෙක විදුලිය අරපිරිමස්සෙම්න් භාවිත කරන ලෙසත්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!