ලොතරැයි මංගලට

Mangala Samaraweeraවිදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය යළිත් වරක් මුදල් අමාත්‍යාංශයට යටතට පවරා ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි. මේ සම්බන්ධ ගැසට් නිවේදනය පෙරේදා (17) දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. මීට පෙර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනෙන ආයතන 33 ක් වූ අතර එහි 34 හා 35 වැනි ආයතන ලෙසින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඇතුළත් කර ඇත.

පසු ගිය ඇමති මාරුවේදී රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා දැඩි බලපෑමක් කරමින් ලොතරැයි මණ්ඩලය ලබා ගත්තේය. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විශාල ප්‍රචාරණ ගිණුමක් සහිත ආයතන දෙකකි.එහෙයින් මෙම ආයතන වලට දැඩි ඉල්ලුමක් ඇත.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.