වකුගඩු ජාවාරමේ සුලමුල

 

වකුගඩු ජාවාරම මහනුවර මාතලේ අවට යහමින් කෙරෙන බව සැලයි.

 

 

[vsw id=”/oWNwmrVmPm0″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.