වසර 38 කට පසු සුවඳ විලවුන් නියාමනය කිරීමට සැරසේ!

perfumeමෙරටට ගෙන්වන සුවඳ විළවුන් නියාමනය කිරීම, වසර 38 කට පසු නැවතත් කරළියට පැමිණ ඇත. පාරිභෝගික අධිකාරිය ඒ සඳහා නීති සකසා ඇති අතර එහි ගැසට් නිවේදනය සඳහා පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඊයේ (2) දින අත්සන් තබා තිබේ.

මෙරටට ගෙන්වන ප්‍රමිතියකින් තොර සුවඳ විළවුන් නිසා සිදුවන විනාශයෙන් පාරිභෝගකයා බේරා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම නියාමන නීති සකසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

1980 අංක 27 දරණ ඖෂධ හා සුවද විලවුන් නියාමන පනත මගින් පිහිටුවන ලද ඖෂධ හා සුවද විලවුන් නියාමන අධිකාරිය මගින් වූ අතර 2015 අංක 5 දරණ ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත හදුන්වාදීමත් සමගම අප රටේ සුවද විලවූන් නියාමනය කිරීම සදහා කිසිදු ආයතනයක් නොවීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.