වහෙන් ඔරෝ භාෂා ප්‍රවීනයා

Mahinda-in

 

 

 

වැඩි දෙනාගේ කැමැත්ත ලබාගන්නා පුද්ගලයා විපක්ෂ නායකවරයා විය යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටී.ඒ හුස්මටම වැඩිදෙනා අකමැති පුද්ගලයා විපක්ෂ නායක නොවිය යුතු බවත් පවසයි.විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල සිල්වා ද මේ කරණය අවබෝධ කර ගෙන සිටින බව කියා සිටී. හිටපු ජනාධිපතිවරයා වහෙන් ඔරෝ භාෂාව පිළිබඳව ප්‍රවීනයෙක් බවට පත් වෙමින් සිටී.

 

[vsw id=”/0WwrN6gm8Vo” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.