විපතට පත් පාසැල් දරුවන් පිළිබඳව 1988 ට දැනුම් දෙන්න

a-l-studentsඅයහපපත් කාලගුණය නිසා පීඩාවට පත් පාසැල් දරුවන් පිළිබඳව 1988 දැනුම් දෙන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල් විරාජ් කාරියවසම් දැනුම් දෙයි.  පාසැල් නිල ඇදුම්, පෙල පොත් හා පාඩම් සටහන් විනාශ වී ඇත්නම් ඒ බව මෙම අංකයට දැනුම් දීමෙන් සහන සලසා ගත හැකි වේ. විශේෂයෙන්ම

අගෝස්තු සහා දෙසැම්බර් රජයේ විභාගවලට පෙනී සිටින දරුවන් පිළිබඳව මෙහිදී විශේෂ සැලකිල්ලක් යොමුවේ. මේ අතර අපදාවට පත් ජනතාවට කඩිනම් සහන සලසා දෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් අපදා කලමණාකරණ අමාත්‍යංශයට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.