වෙලේ සුදා එක්ක ගනුදෙනු නැහැ

වෙලේ සුදා සමග තමන්ගේ ගනුදෙනුවක් නැති බව කියා සිටින නිළියන්

actors

 

 

 

 

[vsw id=”/77P1zKhcwlw” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.