වෙලේ සුදා දේශපාලන දඩමීමෙක් කර ගන්න එපා විමල් වීරවංශ

වෙලේ සුදා ඇල්ලුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ රජයෙන් එලූ දැලෙන්. විමල් වීරවංශ කියයි.

 

 

[vsw id=”/yiXqTN63Gfo” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.