වෙසක් සිරිසර බෙදා හදා ගමු.

vesak

  • ඔබේ වෙසක් සැරසිලි  ගැන අපිට කියන්න .
  • දන්සැල ගැන කියන්න .
  • පන්සලේ  සිල්ගත් අකාරය කියන්න අමතක  කරන්න එපා.
  • ඔබ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවෙක් නම් අප හා එක්වන්න .
  • ඔබේ වාර්තා සහ ඡයාරූප  එවන තැන මෙතැන.

 

[email protected]

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.