ශ්‍රී ලංකන් වෙතින් තොරතුරු පනතට කොකා

sri-lankan-airනියමු සංසදය මගින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ඉල්ලා ඇති තොරතුරු දීමට තමන් එකඟ නැති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පවසයි. තමන් 2007 සමාගම් පනත යටතේ නොව ඊට පෙර ලියාපදිංචි වූ සමගමක් බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම තම

නීතිවේදීන් මගින් තොරතුරු කොමිසමට දන්වා ඇත. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත අදාල වන්නේ 2007 සමාගම් පනත යටතේ පිහිටවූ සමාගම්වලටය. මේ සම්බන්ධයෙන් ගුවන් නියමු සංසදය විරෝධය පල කොට ඇති අතර තොරතුරු කොමිසම මේ සම්බන්ධයෙන්

පසුව තීන්දුවක් දීමට නියමිතය. ගැටළුව වන්නේ දිගින් දිගටම පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් සමාගම සැඟවීමට යමක් නැත්නම් තොරතුරු දීමට මැලි වන්නේ මන්ද යන්නයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.