ශ්‍රී.ල.නි.ප මුල් පුටුවට චන්ද්‍රිකා?

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට පැවරීමේ සූදානමක් ඇත. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය එළඹීමට ප්‍රථම මෙය සිදුකිරීම තුලින් ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩයමක් ගොඩ නැගීමට ඉඩ ලැබෙන බැවි මේ වැඩපිළිවෙලට කත්තසක්වන් පිරිස් කියා සිටින්නේ.

කෙසේ වෙතත්  චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිත්වය භාර ගත හොත් ඇතැම් ප්‍රබලයින්ට නාම යෝජනා නොලැබී යෑමට ඉඩ තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.