සතියේ අදහස්

funමේ සතියේ facebook සමාජ ජාලය තුළ පළවූ අදහස්

මෙම කාලයේ බුකියේ ප්‍රධානම මාතෘකාව වී ඇත්තේ ක්‍රිකට් තරග නැරඹීම සදහා ලංකාවේ ක්‍රීඩා නාළිකා තිබිය දී වෙනත් නාළිකාවක ක්‍රිකට තරග විකාශය කිරීමයි.ඔවුන් මේ සදහා සිනහ උපදවන විවිධ අදහස් පළකර ඇත. එමෙන් තවත් විවිධ අදහස් කිහිපයක් ද වේ.

s9 ss1 ss2 ss3 ss4 ss5 ss6 ss7 ss8 ss9 s1 s2 s3 s4 s5 s8 s6 s7

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.