සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන නව විෂය නිර්දේශය අත්හිටුවයි

studentsජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ මැදිගත්වීමෙන් සකස් කළ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන නව විෂය නිර්දේශය අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. මහාචාර්ය සමත හේරත්, මහචාර්ය ආරියරත්න ඇතුගල සහ එඩ්වින් ආරියදාස මහතා විසින් ඉදිරපත් කරන ලද විෂය නිර්දේශය ඇත හිටුවා තිබේ.

ඒ අනුව මේ වසරේ ද උසස් පෙළ විභාගය සඳහා බල පැවැත්වෙන්නේ, සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන පැරණි විෂය නිර්දේශය වේ.

අදාල විෂය නිර්දේශය සකස් කිරීම හා එහි අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව අවස්ථා ගණනාවකදීම ගුරු සංගම් විරෝධය පළ කළ අතර අනතුරුව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විද්වත් කමිටුවක් මගින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල තීරණය ගෙන තිබේ.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සඳහන් කළේ, නව විෂය නිර්දේශයේ පවතින අඩුපාඩු නිවැරදි කර ලබන වසර සඳහා යළි ත් සිසුන්ට හඳුන්වාදෙන බව ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.