සම්බන්ධන්ලා අයවැය විධියට කැමතියි…….

R. Sampanthanවැය ලේඛනය පසුගිය 10 දා පැවැති අතර 11 දා සිට දෙවන වර කියවිමේ විවාදය පැවැත්විනි. මෙම ඡන්ද විමිසිමේදි 2017 අය වැය ලේඛනයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන එජනිස මන්ත්‍රීවරු දැනටමත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රීවරු අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනු ඇතැයි ඔවුන් විවාදයේදි කළ කතාවෙන් පැහැදිලි විය.

හෙට (19) සිට අය වැය තුන්වන වර කියවිමේ විවාදය හෙවත් අමාත්‍යාංශ වැය ශිර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය ආරම්භ වේ. මෙම විවාදය දෙසැම්බර් මස 10 දා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වන වර කියවිමේ ඡන්ද විමසිම එදින සවස 5.00 ට පැවැත්වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.