සයිටම් උපාධිය බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වේ

saitmවෛද්‍ය අධ්‍යාපන සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් යුතුව කටයුතු කරන වෛද්‍ය සභාවක් වන බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවද මුදලට වෛද්‍ය උපාධිය විකුණන මාලඹේ සයිටම් ආයතනය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මාලඹේ සයිටම් ආයතනය වෛද්‍ය පීඨයක තිබියයුතු අවම සුදුසුකම් හෝ සපුරා නැති බැවින් එම පිළිගැනීම තමන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් ඊට අදාළ සුදුකම් සපුරා ගැනීම සයිටම් ආයතනයේ වගකීමක් බවත් බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව (General Medical Council) ප්‍රකාශ කර ඇත.

එක්සත් රාජධානියේ මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම සිය ප්‍රධාන වගකීම බැවින් සිය නිර්නායකයන්වලට අනුකූල නොවන කිසිම වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ආයතනයකට වෘත්තීය සහ භාෂාමය තක්සේරු මණ්ඩලයේ පරීක්ෂාව සඳහා පෙනීසිටිය නොහැකි බවත් බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව සඳහන් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිටම් පෞද්ගලික ආයතනයට අමතරව තවත් රටවල් වල වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ආයතන 14ක් මෙලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාව කටයුතු කර ඇත.

මූලාශ්‍ර බ්‍රිතාන්‍ය වෛද්‍ය සභාවේ වෙබ් අඩවිය

http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/14390.asp#2

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.