සයිටම් ජනසතුව බොඳ කරන

saitmසයිටම් ආයතනය ජනසතු කොට ගැටළුව විසඳීමට ආණ්ඩුව ඉතා පැහැදිලිව වැඩකටයුතු කළත් ප්‍රශ්නය මත එල්ලීගෙන යැපෙන පිරිස් කියා සිටින්නේ එය බොරුවක් බවයි.

ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳව දියත් කරන ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය මැඩලීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳව මේ වන විටත් වැඩ පිළිවෙලක් දියත් වී ඇත. ජනතා විරෝධයක් වෙත එල්ල වීමට ඉඩ තිබෙන හෙයින් ඇතැම් වෛද්‍යවරුන් මෙම උත්සාහය දැඩි ලෙස කළ දැක ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.