සාගල සැරයි – නීතිය නවයි

sagala-ratnayakaනීතිය හා සාමය ඇමැති සාගල රත්නායක මහතා තමන්ට වැරදි තොරතුරු දුන්නේය යන හේතුව උඩ පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ වඩා තහනමකට මැදිහත් වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

අකුරැස්ස පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාට සාගල රත්නායකගේ පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු (PSO) ඇමතුමක් දී මාර්ගය අවහිර වලින් තොර දැයි විමසා ඇත. පොලිස් පරීක්ෂක අලවත්ත විමසීමක් කොට බාධක නැති බව පවසා ඇත.

සාගල රත්නායකගේ රථ පෙළ අකුරැස්ස – පිටබැද්දර මාර්ගයේ පැමිණිමේදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව අකුරැස්ස – පිටබැද්දර අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් සඳහා පාරේ කොටසක් වසා තිබුන අතර විනාඩි කීපයක සුළු ප්‍රමාදයක් විය.

මාතර දිසාව භාර පොලිස් අධිකාරීට දුන් ඇමතුමෙන් අකුරැස්ස වැඩ බලන ස්ථානාධිපති අලවත්ත මහතා ගන්දර පොලීසියට මාරු කර යවා ඇතගේ වැඩ ත්නම් වී ඇත. මෙහිදී පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් මාරු කිරීමේ දී අනුගමනයකළ යුතු නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කොට නැති බව වාර්තා වේ .

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.