සිසු විරෝධයක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙසේ රථවාහන තදබදයක්.

trafficවිශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පිහිටි වෝඩ්  පෙදෙස සහ ඒ අවට මේ වනවිට රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබේ.

අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ සිසුන් පිරිසක් ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිතරවීම හේතුවෙන් මෙම රථවාහන තදබදයක් ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ප්‍රමාණවත් පරිදි ආචාර්යවරුන් නොමැතිවීම් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් සිසුන් මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.