සුබ අනගතයක් පතමින් මහින්ද රාජපක්ෂ පක්ෂය මෛත්‍රීට භාර දෙයි

ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කළ හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ  පක්ෂය දෙකඩවී යාමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා තමන්  ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති

තනතුර නව ජනපතිවරයාට භාර දෙන බව කියා සිටී.

 

 

mj;lk;lk;'lk

 

 

 

 

 

 

 

0202

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.