සුරේන් රත්වත්තට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම කළ වියදම් හෙලි කරන්නැයි නියෝගයක්!

Suren Ratwatteශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධාන විධායක සුරේන් රත්වත්ත මහතාගේ ගුවන් පුහුණු සඳහා ගිය වියදම් පිළිබඳව හෙලි කරන්නැයි තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය සඳහා වූ කොමිසම නියෝග කර තිබේ.

එසේම මෙතෙක් කාලයක් ආයතනය විසින් අත්සන් කර ඇති ගිවිසුම් පිළිබඳවද , A330 එයාක්‍රාෆ්ට් පාකිස්ථානයට බදුදීම පිළිබඳවද AerCap සමාගමෙන් කුලියට ලබාගත් A350 ගුවන් බස් ගැනද තොරතුරු ලබාදීමට කොමිසම දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ඉහළ කළමණාකරණයේ වැටුප් පිළිබඳව තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමු අංශය වෙත ලබා දීමට තොරතුරු කොමිසම පවසා ඇත.

මෙම නියෝග සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රගතිය 2018 ජුලි මස 03 වෙනිදා කොමිසමට වාර්තා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමට දන්වා එවා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.