සෙල්ෆියේ අවධානම

fb1සෙල්ෆියේ අවධානම

දැන් ලෝකය තුල බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී ඇති දෙයක් තමයි සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීම.එහෙත් සමහරුන්ගේ මෙම ක්‍රියාව ඔවුන්ගේ ජීවිත වලටද මාරු කැඳවා ඇත.

දැනට රටවල් කිහිපයක් තුල සමහර ස්ථානවල සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීම තහනම් කර ඇත.ඒ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහායි.

එහෙත් තම ජීවිත ගැන ද නොසිතා ඡායාරූප ගැනීමට ගොස් ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවුවන්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

fb1 fb2 fb3 fb4 fb5 fb6 fb7 fb8

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.