හංසයා ලකුණ පෝස්ටර් මතු වෙමින් තිබේ

posterbbb

 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තම  ප්‍රචාරන වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළේ  තමන් පෝස්ටර් කට් අවුට්  අදියෙන් තොරව මැතිවරණ යේ නිරත වන බව කියා සිටියත් දැන් හංසයා ලකුණ පෝස්ටර් මතු වෙමින් පවතී.

 

පසු ගියදා මාතරදී පොදු අපේක්ෂකයා ගේ කටවුට්  දක්නට ලැබුණු අතර ඒවා ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරපත් කෙරුණු බවයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගේ ප්‍රචාරන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධීකරනය කරන පිරිස් කියා සිටීයේ.

 

පෝස්ටර් ,කට්වුට් ආදියෙන් තොරව ප්‍රචාරන වැඩපිළිවෙලක් පවත්වා ගෙන යා හැකිද යන ගැටලුව  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගේ ප්‍රචාරන වැඩපිළිවෙල පවත්වා ගෙන යන පිරිස් වලට මතු වී තිබේ.

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.