19 වැනි සංශෝධනය නීතිගතයි

downloadcccc

 

 

 

ජනාධිපති බලතල කිහිපයක් අඩු කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය අද සිට නීති ගත වේ.

කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊට අත්සන් කළ බව අධිකරණ ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කියයි.

පසුගිය අප්‍රේල් 28 වැනි දා එම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.