2010 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපලය

All Island Final Result
 

Sri-Lankan-president-Mahi-001

 

 

CANDIDATE NAME VOTES OBTAINED PERCENTAGE
Mahinda Rajapaksha 6,015,934 57.88%
Sarath Fonseka 4,173,185 40.15%
Mohomad Cassim Mohomad Ismail 39,226 0.38%
Achala Ashoka Suraweera 26,266 0.25%
Channa Janaka Sugathsiri Gamage 23,290 0.22%
W.V. Mahiman Ranjith 18,747 0.18%
Panagoda Don Prince Soloman Anura Liyanage 14,220 0.14%
Sarath Manamendra 9,684 0.09%
M.K. Sivajilingam 9,662 0.09%
Ukkubanda Wijekoon 9,381 0.09%
Lal Perera 9,353 0.09%
Sirithunga Jayasuriya 8,352 0.08%
Vickramabahu Karunaratna 7,055 0.07%
Idroos Mohomad Ilyas 6,131 0.06%
Wije Dias 4,195 0.04%
Sanath Pinnaduwa 3,523 0.03%
Mohamed Musthaffa 3,134 0.03%
Battaramulle Seelarathana Thero 2,770 0.03%
Senaratna de Silva 2,620 0.03%
Aruna de Zoysa 2,618 0.03%
Upali Sarath Kongahage 2,260 0.02%
Muthu Bandara Theminimulla 2,007 0.02%
Valid Votes 10,393,613 99.03%
Rejected Votes 101,838 0.97%
Total Polled 10,495,451 74.49%
Regis.Electors 14,088,500

 

 

 

 

2010_Sri_Lankan_Presidential_Election,_overall_results

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.