2017 අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට………….

budget-2017ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා විසින් 2017 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. සභාවේ කටයුතු පැය ප.ව. 2.00  ට ආරම්භ වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.