ගීසා පිරමීඩයෙන් හමු වූ සිරුර පිටසක්වල ජීවියෙකුගේ ද ?

ඊජිප්තු පිරමීඩ කවුරුන් කෙසේ ඉදි කළේද යන්න ලෝක ජනයා තුළ ඇත්තේ අසීමිත කුතුහලයකි.

එවමන්ම පිරමීඩ හා පිටසක්වල ජීවින් සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත පළ වී ඇත.තව ද පිරමීඩ නිර්මාණය ලාංකිකයන් විසින් නිර්මාණය කළ බවත් ඇතැම් අවස්ථා වල කරුණූ දක්වා ඇත.එනම් සිංහ හිසක් සහිත වැසියන් සිංහ දේශයෙන් පැමිණ පිරමීඩ නිමවා ඇතැයි පිරමීඩ තුළම සදහන් වී ඇති නිසාය.

එය කෙසේ වුව ද පිරමීඩ තුළින් පිටසක්වල ජීවීන්ගේ මමියක් සොයා ගෙන ඇත.

1988 වසරේ රුසියානු විද්‍යාඥයින් පිරිසක් විසින් පිරමීඩයක් තුළ තිබී මෙම අද්භූත මමිය සොයාගෙන ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.