ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ වර්ග 2 ලෝක කුසලාන ඇඳුම

sl21ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ වර්ග 2 ලෝක කුසලාන ඇඳුම 

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන 2016 පන්දුවාර 20 ලෝක කුසලානය මේ වන විට ආරම්භ වී ඇත.

ඊට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දියාව බලා ඊයේ පිටත් විය.

මේ වන විට ලෝක කුසලානයට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා පිලේ අලුත් ඇඳුම පිළිබද කතා බහක් පවතී.

ඒ මෙවර ක්‍රීඩකයන්ගේ ඇඳුම වර්ග 2කින් නිර්මාණය වීම නිසාය.

පහතින් ඔවුන්ගේ ඡායාරූප දැක්වේ.

sl21 sl20 sl19 sl16 sl17 sl18 sl15 sl14 sl13 sl10 sl11 sl12 sl9 sl8 sl7 sl4 sl1 sl2 sl5 sl6 sl3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.