හිටපු ඇමතිවරු සඳහ නව අමාත්‍යාංශ

Wijeyadasa Rajapaksheහිටපු ඇමතිවරු සඳහ නව අමාත්‍යාංශ ලබා දී ඇත්තේ මෙසේය…

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර – කෘෂිකර්ම ඇමැති

සරත් අමුණුගම – විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය

එස් බී නාවින්න – අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය

දුමින්ද දිසානායක – වාර්මර්ග සහ ජන සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය සහ අාපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය

කබීර් හෂීම් – අධිවේගී මාර්ග සහ මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය

පී හැරිසන් – සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය

තලතා අතුකෝරල – අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

ෆයිසර් මුස්තාපා – ක්‍රීඩා අමාත්‍ය , පළාත් සභා සහ පාලන අමාත්‍ය

රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ කළමනාකරණ අමාත්‍ය , නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය

විජිත් විජිතමුණු සොයිසා – ධීවර අමාත්‍ය සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික අමාත්‍ය

ඩී එම් ස්වාමිනාදන් – පුනරුත්තාපන, නැවත පදිංචිකිරීමේ , උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය

සාගල රත්නායක – ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ, තරුණ කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය

මනෝ ගනේෂන් – ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිඳියා සහ ජාතික භාෂා පිළිබඳ අමාත්‍ය

දයා ගමගේ – සමාජ සුභසාධන සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා – තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍ය

විජයදාස රාජපක්ෂ – උසස් අධ්‍යාපන සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

රවීන්ද්‍ර සමරවීර – කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය

විද්‍යාත්මක සකස් කළ නව ඇමති මණ්ඩලයක් දිවුරුම්දෙන බව පසුගියදා ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් පැවසුවද මේ වනවිට සිදුව ඇත්තේ තවත් ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනයක් පමණි. ඒ අනුව මෙම ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනය වත්මන් ආණ්ඩුවේ හතරව සංශෝධනයද වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.