කසිප්පු කවි

නිර්ධන පන්තියේ අපෙ අත් පා වලට, ජීවන බර දැනෙයි මහතුනි උපරිමට…………..
 Kasippu Kavi

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.