කාන්තාවන් සිහිසුන් කර කොණ්ඩ කපන හොරු

hair“කොණ්ඩා හොරුන්” පිරිසක් පිළිබඳව ඉන්දියාවේ ‘හර්යානා’ සහ ‘රාජස්තාන්’ ප්‍රාන්ත වලින් වාර්තා වෙනවා. මොවුන් කාන්තාවන් සිහිසුන් කරමින් ඔවුන්ගේ කෙස්වැටි කපා ගෙන යන බවටයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. මෙම කොණ්ඩා හොරුන් රාත්‍රී කාලයේදී පමණක් කියාත්මක වන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ පිලිබඳ පළමු වාර්තා ලැබී ඇත්තේ රාජස්තාන් ප්‍රාන්තයෙනි. පසුව දිල්ලි අගනුවරින් සහ හර්යානා ප්‍රාන්තයෙන් ද මෙවැනි සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.