ට්‍රම්ප් ට්‍රම්පට් ගහයිද?……….

trumpතීරණාත්මක ප්‍රාන්ත ට්‍රම්ප්ට- Florida, Ohio and North Carolina ඒ සමඟම තරඟය තවත් තියුනු වෙයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.