ට්‍රම්ප් ට්‍රම්පට් ගහයිද?……….

trumpතීරණාත්මක ප්‍රාන්ත ට්‍රම්ප්ට- Florida, Ohio and North Carolina ඒ සමඟම තරඟය තවත් තියුනු වෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.