වසර 40 කට පසු සහරා කාන්තාරයට හිම වැටිලා…………..

සහරා කාන්තාරයට වසර 40 කට පසු හිම පතනයක් සිදු වී ඇත.  කරීම් බොචෙටටා නම්  ඡායාරූප ශිල්පීයා  විසින් මෙම  ඡායාරූප ලබාගෙන ඇති අතර ඔහු මෙම ඡායාරූප ටෙලිග්‍රාෆ් වෙත නිකුත් කර තිබුණි. sahara-desertsnow-in-sahara-desert-1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.