ඉස්ක්‍රා ලෝරන්ස්ගේ ප්‍රමිතිය…

Wonam Heath- Nude Issue කලාපයේ පිටකවරය....
Wonam Heath- Nude Issue කලාපයේ පිටකවරය….

සිහින් ඉඟක් හා සිහින් සිරුරක් ලබාගැනීම සෑම කතකගේම සිහිනයක් වුවත් මෙවර “Wonam Heath- Nude Issue” කලාපයේ මුල් පුටුව සරසන ඉස්ක්‍රා ලෝරන්ස් තරමක් තරබාරු සිරුර පිළිබඳව වෙනස් මතයක් දරනවා.. ලොව කාන්තාවන්ගෙන්ම 60% ක්ම එම ප්‍රමානයම බවත්, තමාද එම ප්‍රමාණයේම එකියක බවත් ඇය පවසනවා. එම නිසා තරමක් තරබාරු සිරුර යනු නියම ප්‍රමිතියක බවයි ඇය පවසන්නේ..

 

මේ ඇය ඇගේ තර්කය තහවුරු කරන ආකාරයයි…Sarageeee77-1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.