කාරා ගේ සමාජ සද්කාර්යය..

Cara7-12015 වසරේ වැඩිම ආදායමක් ලබන නිලියන් අතුරින්, හන්ගර් ගේම්ස් හි ජෙනිෆර් ලෝරන්ස්ට පමණක් දෙවෙනි වූ, කාරා ඩෙලිවින්ග් “ලේඩි ගාර්ඩන්” සමාජ අරමුදල ප්‍රචාරණය සඳහා වූ ඡායාරූපයකට සිය වත පෑවා.. මෙම අරමුදල නාරි පිළිකා පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා යොදාගන්නක්… මෙම ඡායරූපය ඇය ඉන්සග්‍රම් ඔස්සේ බෙදාගත් අතර පලමු පැය 2ක තුල එයට ලක්ෂ 6 කට වඩා ලයික්ස් ලැබී තිබුනා..

 "ලේඩි ගාර්ඩන්" සමාජ අරමුදල ප්‍රචාරණය කාරා පෙනී සිටි ඡායාරූපය
“ලේඩි ගාර්ඩන්” සමාජ අරමුදල ප්‍රචාරණය කාරා පෙනී සිටි ඡායාරූපය

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.