දුටුවන් මත්කළ කොමුපිළි කුමරිය…

image (8)20 වන වරට පැවති 2016 හූටර් කොමුපිලි කුමරිය ලෙස සැබල් ජේඩ් රොබර්ට් පසුගිය දා ලාස් වේගාස් හිදී කිරුලු පැළඳුවා.. රූමතියන් 80 දෙනෙකු අතර පැවති තරඟයෙන් ජය ලැබූ ඇයට මුදල්මය වශයෙන් ඩොලර් 30,000 අධික මුදලක් පිරිනැමුනා..

image (7)

 

 

image (9)

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!