රතු පැහැති කොන්ඩා මෝස්තරය….

ඇය කැන්ඩල් ජෙනර්ගේ නැගනිය,කෙලී ජෙනර්…keeping up with the kardashians රියැලිටි වැඩසටහනේ තවත් තාරකාවක්… පසුගියදා 19 වැනි වියට පාතැබූ ඇය එය සැමරුවේ බහමාස් මුහුදු තීරයකයි…  එහිදී ඇය රතු පැහැති මනා SARA1-1කොන්ඩා මෝස්තරයක් ඉදිරිපත් කලා.. මේ තියෙන්නේ ඒ අපූරු මෝස්තරේ..SARA2

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.