සතියේ කවිය

 

Kaviya

නැතිවුණා යැයි
නුඹ සුසුම්ලන
බිඳක් නොගෙවුණු
පාට පෙට්ටිය
සිතුවමක් වී
කොහේහරි ඇති
නිහඬ ඉඩදෙන
බිත්තියක් මත

නුවන් තොටවත්ත

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.