දිවි ඇති තෙක් ආණ්ඩුවේ විභාග බැහැ – ඒත් සඳුදා විභාග ශාලාවේ

අපොස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය පිට කළැයි කියන සිද්ධියට අදාළ සිසුවාට ජීවීතාන්තය දක්වා විභාග තහනමක් පැනවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

Read more

කිරිඇල්ල බෙන්ස් කථාව ගැන හඳුන්නෙත්තිට අභියෝග කරයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කටයුතු සඳහා අල්ලස් ගත් ඇමතිවරයා ගේ නම කියන්න්නනැයි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා අභියෝග කරයි. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර

Read more