බණ්ඩාරවෙල බලා සිටියදී පොළව ඉරිතලා ටයිල් පූපුරයි

බණ්ඩාරවෙලට මිලි මීටර් හයක පොද වැස්සක් වැටීමත් සමගම නිවාසවල ටයිල් පුපුරායාම් 50 ක් පමණ වාර්තා වී ඇතැයි ස්වේච්ඡා සංවිධාන පවසයි.

Read more

ෂනාලිට මාධ්‍ය හිසේරදයක් වෙලා

* ආලියා ෂනාලිගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්‌ කළා නේද? නෑ. එහෙම සම්පූර්ණයෙන් මගේ ජීවිතේ වෙනස්‌ කරන්න බෑනේ. ඒත් ටිකක්‌ විතර වෙනස්‌

Read more