දෙවියන් බැටළු මස් කන වෙළඳ දැන්වීමක් නිසා ඔස්ට්‍රේලියාවට ඉන්දියාවේ විරෝධය

හින්දු බැතිමතුන් වන්දනා කරන ගණ දෙවියන් බැටළු මස් බුදින ආකාරය දැක්වෙන වෙළඳ දැන්වීමක් පිළිබඳව ඉන්දීය ආණ්ඩුව ඔස්ට්‍රේලියාවට සිය විරෝධය පළ

Read more