මගෙන් යම් වැරද්දක් වුණා තමයි එත් – ආනන්ද සරත් කුමාර

‘මගෙන් යම් වැරද්දක් වුණා. නමුත් කිසිම දවසක ඒ ගුරුවරිය කියලා නෑ නැවත ආනන්ද රවලාවත් බැලුවා කියලා. ඒකනේ විය යුත්තේ. වැරදි

Read more

අපේ ලොක්කො වැඩ

අපේ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ට මළවුන්ට ගරු කරනු වස් මිනිත්තුවක් වත් නිෂ්ශබ්දව සිටිය නොහැකි බව පසක් කරන සේයාරුවක් මෙහි දැක්වේ. හත්වන බෞද්ධ

Read more

දප්පුල උඩට

වැඩබලන සොලිස්ටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතීඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා වැඩබලන නීතීපතිවරයා ලෙස පත් කොට ඇත. නීතීපති, ජනාධිපති නීතීඥ ජයන්ත ජයසුරිය

Read more