මෙදා අය වැය පපසලොස්වක පෝයදාට හිගන්නන්ට පවුඩර් දැම්ම වගේ – රෝහිත අබේගුණවර්ධන

“මෙදා අය වැය පපසලොස්වක පෝයදාට හිගන්නන්ට පවුඩර් දැම්ම වගේ වැඩක් තමයි. මේ අයවැයේ කිසිම ප‍්‍රායෝගික ගතියක් නැහැ. භාණ්ඩාගාරය මේ වන

Read more