මෙදා අයවැයෙන් සුද්දන්ට සැප දීලා ගොවියාට ගොවිතැන් එපා කරවලා – ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න

සුද්දන්ට ඉඩම් මිලදී ගැනීම, තට්‌ටු නිවාස මිලදී ගැනීම තහවුරු කරන සහ ගොවියාට ගොවිතැන් එපා කරවන අයවැයක්‌ ආණ්‌ඩුව මෙවර ඉදිරිපත් කර

Read more